GDPR & INTEGRITETSPOLICY

Elpro i Alingsås AB

Vi på Elpro är måna om att skydda din personliga integritet och behandlar all information och alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. I alla sammanhang, där vi behandlar personuppgifter eller annan viktig information, vidtas lämpliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, spridning, ändring eller förstörelse.

Syfte
Syftet med vår integritetspolicy är att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi redogör även för dina rättigheter och hur du ska gå till väga om du har synpunkter på eller vill framföra klagomål till oss.

Mål
Vår målsättning är att du ska känna dig trygg med att din personliga integritet skyddas och respekteras samt att dina personuppgifter behandlas korrekt. Alla personuppgifter ska behandlas varsamt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Vilken information behandlas?
Information som du ger oss. Du kan direkt eller indirekt behöva ge oss följande information:

  • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
  • Betalningsinformation: Fakturainformation, bankkontonummer etc.

Informationen du ger oss – såväl om tjänsterna som din finansiella ställning – är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. Övrig information är nödvändig för andra syften, läs mer nedan.

Vad gör vi med din information?
Alla data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla gällande avtal. Vi behandlar personuppgifter på följande lagliga grunder och för nedanstående syften:

Syfte med behandlingen
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

Laglig grund för behandlingen (Varför är behandlingen nödvändig?)
Utföra åtaganden enligt vårt avtal med dig.

Syfte med behandlingen
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla information, produkter och tjänster som du begär ifrån oss.

Laglig grund för behandlingen
Utföra åtaganden enligt vårt avtal med dig.

Syfte med behandlingen
För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa kreditbedömningar.

Laglig grund för behandlingen
Utföra åtaganden enligt vårt avtal med dig och följa tillämplig lagstiftning.

Syfte med behandlingen
För kundanalys, administration av våra tjänster och för vår interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.

Laglig grund för behandlingen
Utföra åtaganden enligt vårt avtal med dig och andra berättigade intressen.

Syfte med behandlingen
För att säkerställa att innehållet presenteras effektivt för dig och din enhet.

Laglig grund för behandlingen
Utföra åtaganden enligt vårt avtal med dig.

Syfte med behandlingen
För att förhindra missbruk av våra tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra.

Laglig grund för behandlingen
Utföra åtaganden enligt vårt avtal med dig och följa tillämplig lagstiftning.

Syfte med behandlingen
För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.

Laglig grund för behandlingen
Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.

Syfte med behandlingen
För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.

Laglig grund för behandlingen
Andra berättigade intressen.

Syfte med behandlingen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav.

Laglig grund för behandlingen
Följa tillämplig lagstiftning.

Kommunikation
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om de tjänster du använder hos oss samt information om liknande tjänster som kan vara av intresse. Vi kan även använda dina personuppgifter för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster t.ex. via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill ta emot sådan kommunikation är du välkommen att kontakta oss eller så kan du avregistrera dig från våra utskick.

Vilka kommer vi eventuellt att dela din information med?
Vi kan komma att överföra eller dela din information med utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi kommer eventuellt att dela din information med följande parter eller vid följande tillfällen:

  • Leverantörer och underleverantörer. Vid behov kommer vi att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna genomföra åtaganden i enlighet med vårt avtal med dig och för andra syften som framgår i denna integritetspolicy.
  • Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter, som exempelvis Polisen eller Skatteverket, om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på när vi som arbetsgivare har en laglig skyldighet att utlämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.
  • Vi kan komma att dela med oss av din information till tredje part:

– Om vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar. I dessa fall kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

– Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part. Observera att vi aldrig kommer att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla dina data inom EU/EES. Dina data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda dina data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?
Vi lagrar dina data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalade åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt eller bokföring, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt att få tillgång till dina data.Du kan begära en kopia (ett s.k. registerutdrag) och verifiera den information vi har om dig. Det är kostnadsfritt att begära en kopia.
  • Rätt till rättelse.Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli raderad (“rätten att bli glömd”).Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall de data, som vi är skyldiga att spara, från att användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Ansvar
Det åligger företagets ledning att sörja för att alla medarbetare, som hanterar personuppgifter, har tillräcklig utbildning och tekniska resurser för att se till att något otillbörligt intrång i en registrerads personliga integritet inte ska förekomma.